Наша страница на Facebook--------------------------------------------------------------------->

   
     тел: +380 99 613 26 66
Коснитесь для звонка

Бухгалтерский учет   arrow

Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»

Национальные стандарты:
Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку…
П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
П (С)БО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
П(С)БО №7 «Основні засоби»
П(С)БО №8 «Нематеріальні активи»
П(С)БО №9 «Запаси»
П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість»
П(С)БО №11 «Зобов’язання»
П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції»
П(С)БО №13 «Фінансові інструменти»
П(С)БО №14 «Оренда»
П(С)БО №15 «Дохід»
П(С)БО №16 «Витрати»
П(С)БО №17 «Податок на прибуток»
П(С)БО №18 «Будівельні контракти»
П(С)БО №19 «Об’єднання підприємств»
П(С)БО №20 «Консолідована фінансова звітність»
П(С)БО №21 «Вплив змін валютних курсів»
П(С)БО №22 «Вплив інфляції»
П(С)БО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
П(С)БО №24 «Прибуток на акцію»
П(С)БО №26 «Виплати працівникам»
П(С)БО №27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
П(С)БО №28 «Зменшення корисності активів»
П(С)БО №29 «Фінансова звітність за сегментами»
П(С)БО №30 «Біологічні активи»
П(С)БО №31 «Фінансові витрати»
П(С)БО №32 «Інвестиційна нерухомість»
П(С)БО №33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»
П(С)БО №34 «Платіж на основі акцій»
ПБО «Податкові різниці»